Friluftsförskolan i Väsjön

Under hösten 2021 utsågs vårt bidrag i Sollentuna kommuns anbudstävling för att bygga en förskola i Väsjön, till det vinnande bidraget. Förskolan med ca 140 barnplatser drivs av Telludbarn och öppnar till VT2024.

På den här sidan hittar ni information om projektets produktion och en ungefärlig tidplan.

Förskolans lokalyta fördelas över två separata hus, ett större i två plan och ett mindre i ett plan. Husen produceras modulärt med trästomme i en fabrik i Torsby och ställs ut på plats där de sedan stomkompletteras under ca fyra månader. Innan modulerna ställs ut förbereder vi marken med ledningsdragning och grundläggning.

På marken där förskolan byggs finns en del berg. För att göra plats för huset behöver vi spränga bort en del av berget, där husets grund och tillhörande ledningar kommer att förläggas. Innan man kan börja spränga måste man förbereda genom att borra i berget, vilket är ett arbete som kommer att låta en del. Vi har besiktigat eventuellt berörda i hus i omgivningen och satt upp vibrationsmätare där det behövs. Vibrationsmätarna meddelar oss hela tiden om vibrationsnivåer för att säkerställa en varsam sprängning som inte medför skador på omkringliggande bebyggelse.

Allt eftersom berget sprängts, lastas stenar och andra schaktmassor på lastbilar för transport, vilket även det kan slamra och bullra.

Ordinarie arbetstid för markarbetena är vardagar mellan 7.00 – 20.00.

Störande arbete får endast utföras helgfri måndag – fredag mellan 08.00 – 18.00.  

När marken schaktats ur och återfylls utförs grundläggning och sedan lyfts de prefabricerade modulerna ut med kran, för att sedan byggas klart på plats.

När bodar och moduler levereras till bygget kommer gatan tillfälligt vara avstängd. Vi kommer att skylta och en alternativ väg är alltid öppen. När produktionen kräver användning av stora fordon som backar ut eller kör runt hörn, har vi alltid en trafikvakt på plats.

Produktionstidplan (notera att ändringar kan komma att ske under projekttiden och uppdateras i sådant fall nedan):

Vecka 33

Helgarbete med grundisolering kommer att pågå under vecka 33. Det sker för att säkerställa att grundarbeten färdigställs i tid till att modulerna levereras. Arbetet omfattar inte störande arbete som medför buller.

Vecka 34/35

Under del av v. 34 alternativt v. 35 kommer borrning för bergvärme att utföras. Borrandet är ett arbete som medför buller. Vi följer Natursvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

Vecka 38

Ny tid för leverans av moduler är v. 38. Under den veckan kommer tung trafikpassera genom området. Del av Hemings väg, i direkt anslutning till förskolan, kommer under denna period vara avstängd. Orangea skyltar visar alternativ färdväg. Boende på berörd sträcka kommer att komma åt sina parkeringar. Det är Sollentuna kommun som beslutar om trafikanordningsplaner och mer information gällande tillfälliga avstängningar går att hitta på deras hemsida.

På hösten inleds sedan arbetet med att anlägga gården med finplanering.

Hela projektet väntas stå färdigt till innan jul 2023 och Tellusbarn flyttar in i januari 2024.

Om ni har frågor gällande projektet går det bra att höra av er till ansvarig projektledare, Caroline de Wendel: caroline.de.wendel@fondamentor.se

För frågor gällande förskolan eller plats i kön, hänvisar vi till Tellusbarn i Sverige.