Klockarbäcken

Fondamentor har sedan 2013 arbetat med att utveckla Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2021 och tillåter en Exploatering om maximalt 130 000 kvm. Ankarhyresgäster är kontrakterade, däribland Willys, MAX och Cirkel-K. Under 2021 avyttrades 50% av projektet till Alma Property Partners och samtidigt bildades ett joint venture för den fortsatta utvecklingen av området.